بازتاب مسائل اجتماعی و انسانی در اشعار منوچهر آتشی
کد مقاله : 1148-IAALL-FULL (R4)
نویسندگان:
فاطمه حیات داودی *1، عبدالمجید محققی2
1برازجان. روستای دهقائد. خیابان معلم. کوچه شهید ضنجرسیم. منزل شخصی حسن حیات داودی
2استادیار دانشگاه دولتی یاسوج
چکیده مقاله:
جامعه‌گرایی و تعهدی که شاعران نسبت به مردم و اجتماع خود دارند یکی از ویژگی‌های اساسی شعر معاصر فارسی است. یکی از شعرای معاصر که در اشعار خویشتن بازتاب گسترده‌ای از مسائل اجتماعی دوره‌ی خود داده است، منوچهر آتشی می‌باشد. با دقت در زبان شعری وی به سادگی می‌توان عوامل مؤثری را که بر اندیشه و شناخت وی از دنیای اطرافش نقشی بسزا داشته دریافت. زمینه‌ی اصلی شعرهای وی عواطف ناشی از تأثرات اجتماعی است و تفکرش این‌جهانی و انسان‌مدارانه است، حتی سمبل‌های شعر او نیز برخوردار از چنین خصیصه‌ای است. وی دردهای انسانی را با اشکال مختلف آن در اشعارش به تصویر کشیده و باعث شده که اشعارش از اعتباری انسانی و اجتماعی برخوردار باشد. همین دید واقع‌بینانه و منتقدانه‌ای که وی نسبت به دردها و بی‌عدالتی‌های مسلط بر جامعه داشته، سبب شده تا به بهترین وجه آنها را در اشعارش بازتاب بدهد. در حقیقت انعکاس تجربه‌های مستقیم وی او را به عنوان شاعری متعهد و اجتماعی زبانزد همگان نموده است. در این نوشتار زبان و اجتماع، عناصر اجتماعی و انسانی اشعار آتشی، عنصر آگاهی‌بخشی، اصالت انسان، استبدادستیزی و آزادی‌خواهی، یأس و ناامیدی و توجه به مرگ، اصالت اراده و اختیار آدمی و طبیعت‌گرایی انسان‌گرایانه مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل شده، نشان می‌دهد که آتشی شاعری است که در بطن جامعه‌ی معاصر زندگی کرده، نسبت به مردم و اجتماع خود متعهد بوده است.
کلیدواژه ها:
جامعه، مسائل اجتماعی و انسانی،ادبیات، شعرمعاصر، منوچهر آتشی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است