"دیگر"(The other) و عبدالعزیز بابطین (مطاله ی موردی: تعامل میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی)
کد مقاله : 1140-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
حسین ابویسانی *
تهران، خیبان مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ی ادبیات و زبان ها، گروه زبان و ادبیات عربی
چکیده مقاله:
"دیگر"(The other) و عبدالعزیز بابطین
(مطاله ی موردی: تعامل میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی)
حسین ابویسانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
چکیده
برای ترویج و انتقال ادب، فرهنگ و تمدّنِ یک قوم، گاه کسانی پای به میدان می نهند که فرامرز یا "دیگر" اند و به عبارتی خود را متعهد به انجام مسؤولیت هایی فراتر از مرزهای خود می دانند.
عبدالعزیز سعود البابطین شاعر کویتی که در کنار هنر شاعری، از فعالان عرصه ی کسب و کار و تجارت نیز می باشد و موفق شده است تعداد قابل توجهی جایزه و دکترای افتخاری از کشورهای مختلف مانند ایران به دست آورد، تاکنون همایش ها، گردهمایی ها، نشست ها و کارگاه های متعددی را برای غنای زبان و ادب عربی و گاه غیر عربی، از جمله فارسی، در ایران و در دیگر کشورهای دنیا برگزار نموده و هزینه های هنگفتی را نیز بابت آن تقبل کرده است.
این نوشتار که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به رشته ی تحریر در آمده، در پی آن است تا ضمن معرفی بابطین به عنوان شخصیتی "دیگر" (The other)، و جایگاه وی در معرفی زبان و ادب عربی و فارسی به ایرانیان و عرب ها، نقش وی در کمک به غنای فرهنگی آنان در حوزه های یاد شده را تبیین نماید. نتایج حاصله نشان می دهد اثرِ بخشی از تلاش های بابطین، به مثابه صدقه ی جاریه، در حافظه ی ایرانیانِ علاقه مند به زبان و ادب فارسی و عربی، قابل رصد است.
کلیدواژه ها:
کلید واژگان: "دیگر"، عبدالعزیز بابطین، کویت، فارسی، عربی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است