نقش بنیادی ترجمه در معرفی و شناخت فرهنگ و هنر ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس
کد مقاله : 1139-IAALL-FULL (R3)
نویسندگان:
سیده فیروزه حسینی کارکمی *1، عبد العلی فیض الله زاده2
1ساری بلوار خزر ، روبروی ششصد ، انتهای کوچه مهر
2استاد دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
بدون شک ترجمه از مهم ترین ابزارهای تعامل و ارتباطات فرهنگی بین ملت ها به شمار می رود .ترجمه نه تنها در تبادل ارتباطات و انتقال باورها و اندیشه ها نقش مهمی دارد بلکه در شناساندن آثار فرهنـگی و هنری جامعه نقش موثـری ایفـا می کند و از راههای لاینفک ، بنیــادی و مناسب در انتقال فرهنـگ ها می باشد. واضح و مبرهن است که کسب دانش بیشتر با ترجمه آثار تمدن هایی که از بالاترین پیشرفت های علمی و فکری برخوردار هستند حاصل می شود. در این بین، ایران به عنوان کشوری متمدن و تاریخی با فرهنگ غنی و اصیل و دستاوردهای هنری که خاص این کشور است ؛ توجه ملت ها را به کند و کاو در آثار فرهنگی و هنری ، به خود جلب کرده است خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس که خاستگاه اسلامی و فرهنگی مشترکی با ایران دارند. ترجمه به عنوان عاملی موثر در شناساندن فرهنگ و هنر ایران به کشورهای این حوزه نقش مهمی را بازی می کند. این پژوهش بر آن است تا با تحلیلی عمیق ، نقش مهم ترجمه را در شناساندن و عرضه فرهنگ و هنر اصیل ایران به تصویر بکشد و اینکه ترجمه چگونه سبب انتقال فرهنگی شده و در پی آن جهانی شدن فرهنگ ، تداوم و ماندگاری آن را حاصل می شود.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی : ترجمه ، فرهنگ و هنر ایران ، انتقال فرهنگ ، تداوم فرهنگ ، معرفی دستاوردهای ادبی و هنری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است