بازتاب آراء و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی در اشعار محمد مهدی جواهری
کد مقاله : 1138-IAALL-FULL (R4)
نویسندگان:
سیده فیروزه حسینی کارکمی *1، محمد رضا خضری2
1ساری بلوار خزر ، روبروی ششصد ، انتهای کوچه مهر
2استاد دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
موقعیت خاص جغرافیایی حوزه خلیج فارس و برخورداربودن از ثروتهای عظیم نفتی ، این منظقه را هدف سلطه طلبی غربی ها قرار داد و سبب گردید تا تاریخ پر فراز و نشیبی برای ملت های این منطقه در قرن نوزدهم رقم بخورد. در چنین شرایطی بیدارگر مشرق زمین سید جمال الدین که خود را متعلق به همه ممالک اسلامی می دانست؛ توانست با استفاده از پتانسیل های موجود و با بنیان نهادن نهضت ضد استعماری به اصلاحات زیادی دست یابد. حرکت فکری او رهروان زیادی حتی از ادبا به همراه داشت. محمد مهدی جواهری شاعر برجسته عراقی از حامیان حرکت سید بود وی سید جمال را روح اعلی معرفی می کند. بازتاب افکار سید را به وضوح در اشعار جواهری شاهد هستیم : نهادینه کردن اندیشه های ضد استعماری و استبدادی ، دعوت به وحدت ، رواج دین اسلام ، توجه به نسل جوان ، آگاهی دادن به مردم ، دفاع از حقوق زنان استراتژی سیدجمال و جواهری بر بیداری مشرق زمین و وحدت مسلمانان استوار است. هر دو معتقدند تنها راه رهایی از استعمار و استبداد آگاهی بخشیدن به مردم و اتحاد است . آنچه سطح فکری دو شخصیت را به هم نزدیک می کند روحیه آزادمنشی و فرهنگ اسلامی آن دوست. این مقاله بر آن است تا با عنایت بر فرهنگ دینی و اسلامی مشترک و با رویکرد تحلیلی توصیفی به نقد و تحلیل آراء سید جمال در اشعار جواهری بپردازد و چه بسا ما را در شناخت بهتر افکار این شاعر بزرگ یاری می دهد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه : سیدجمال الدین آبادی ، محمد مهدی جواهری ، اشعار جواهری ، آراء و اندیشه ها ، بیداری مشرق زمین ، استعمارستیزی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است