ژئوپلیتیک ورزش و تاثیر آن بر دیپلماسی روابط همجواری «مطالعه موردی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای جام جهانی 2022 قطر»
کد مقاله : 1134-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
سید محمد تقی رئیس السادات *1، افشین متقی2، عطا اله عبدی3
1بلوار کشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری - بن بست اول - پلاک 1 - واحد 7
2مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی مدرس گروه جغرافیای سیاسی
3مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی مدرس گروه جغرافیای سیاسی
چکیده مقاله:
در عصر حاضر رسیدن یه یک صلح پایدار در سطح جهانی و منطقه‌ای به عنوان مبنایی برای همکاری و همگرایی در روابط بین کشور ها حائز اهمیت است. این امردر خصوص کشورهای همجوار و همسایه به دلیل وجود جغرافیا و یا فرهنگ مشترک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. ورزش امروزه یکی از تاثیر گذارترین موضوعات در مسائل اجتماعی و سیاسی است و به عنوان یکی از مباحث مهم در روند صلح و آرامش در عرصه های ملی و فراملی مطرح می باشد. ژئوپلیتیک به مناسبات قدرت، سیاست و جغرافیا می پردازد و در همین راستا ژئوپلیتیک ورزش به عنوان راهکاری در فرایند دیپلماسی بین کشورها مطرح می باشد.
حوزه خلیج فارس به لحاظ وجود منابع انرژی و همچنین جایگاه استراتژیک آن از مناطق مورد بحث در سطح منطقه و جهان می باشد. بخصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران که تنش های مختلفی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران به وجود آمد که بعضی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد. بسیاری از این تنش ها به مسابقات ورزشی نیز کشیده شده است. ژئوپلیتیک ورزش با بررسی مناسبات قدرت در عرصه سیاست و ورزش در حوزه خلیج فارس در تبیین فرصت ها و تهدید های مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 قطر بر دیپلماسی روابط همجواری کشور های منطقه می تواند این موضوع را روشن کند که علیرغم اینکه ورزش توانسته در برخی موارد باعث بهبود و تقویت روابط شود. در بسیاری از موارد هم تحت تاثیر مسائل سیاسی باعث تشدید تنش ها نیز شده است.
کلیدواژه ها:
ژئوپلیتیک ورزش، خلیج فارس، ورزش فوتبال، روابط همجواری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است