بازتاب رنگ محلی در اشعار شاعران بوشهر
کد مقاله : 1132-IAALL-FULL
نویسندگان:
فاطمه حیات داودی *1، عبدالمجید محققی2، میترا اکبرزاده3
1برازجان. روستای دهقائد. خیابان معلم. کوچه شهید ضنجرسیم. منزل شخصی حسن حیات داودی
2استادیار دانشگاه دولتی یاسوج
3بوشهر . عالیشهر . فاز 2. انتهای خ دانش آموز . جنب سامان 2.
چکیده مقاله:
شعر معاصر فارسی را می‌توان با محک‌های اقلیمی و رنگ محلی مورد مطالعه‌ی دوباره قرار داد. مصادیق مربوط به بازتاب اقلیمی در ادبیات بیشتر در مباحثی چون رنگ محلی یا بومی در پژوهش‌ها دیده می‌شود که در سه سطح از مطالعه زبانی، بیانی و باورداشت‌ها قابل بررسی است. برای این منظور با بررسی اشعار شاعران بوشهر صورت و محتوای اشعارشان بررسی شده و به رابطه‌ی شعری شاعران با محیط طبیعی، زبان و فرهنگ پیرامون و چگونگی بازتاب مسائل بومی و شیوه‌های نگرش آنان خواهیم پرداخت.
با بررسی اشعار شاعران بوشهر نتایج بسیار درخور توجهی درباره تأثیر عنصر محیط بر شکل و محتوای اثر آنان به دست خواهد آمد. ابعاد این تأثیرپذیری بلاغی برگرفته از واقعیتی است که در محیط اطراف شاعر جریان داشته به شعرشان اصالتی بومی و خلّاقانه بخشیده است. در این نوشتار انواع شگردهای بیانی در تأثیرپذیری از طبیعت بومی و پیرامون شاعر بررسی خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که شگردهای بیانی در اشعار این شاعران بیشتر ابژکتیو(عینی) است تا سوبژکتیو(ذهنی). همچنین رنگ محلی در شعر این شاعران در سه سطح زبانی، بیانی و باورداشت‌ها قابل بررسی است.
کلیدواژه ها:
شعر معاصر، شاعران بوشهر، رنگ محلی، شگردهای بیانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است