بررسی روانکاوانه نوستالژی در اشعار بهرام اکبرزاده
کد مقاله : 1130-IAALL-FULL (R3)
نویسندگان:
میترا اکبرزاده *1، یوسف نیکروز2
1بوشهر . عالیشهر . فاز 2. انتهای خ دانش آموز . جنب سامان 2.
2دانشگاه دولتی یاسوج
چکیده مقاله:
یکی از مباحث مهم روان شناسی «نوستالژی » یا غم غربت است که ارتباط قومی با حافظه و خاطرات جمعی بشر داشته و ناخودآگاه در ذهن شاعر یا نویسنده متجلی می شود . نوستالژی ،تاریخی به قدمت هبوط آدم (ع) دارد و از دیر باز درون مایه بسیاری از آثار ادبی بوده است. بهرام اکبرزاده از شاعران مبارز محلی جنوب کشور است که چون بخشی از دوران شیرین کودکی و نوجوانی خود را میان روستاییان ساده دل گذرانده و با آداب و رسوم زندگی روستایی پرورش یافته بود به علت دوری از سرزمین مادری و حسرت گذشته های خوش از دست رفته و آداب و سنتهای بومی ،اندوهی عمیق در شعرش به صورتی ملموس موج می زند .از آنجا که زندگی شاعر در مبارزات سیاسی علیه رژیم ستمشاهی پهلوی سپری شد و به زندان و تبعید انجامید پیوسته با خویشتن خویش به خلوت می نشست و با تفکر در هستی و غربت انسان، آرزوی باز گشت به دوران پاکی و صفا ی وطن اصلی داشته . که این مهم در جای جای اشعارش دیده میشود. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا و مطالعه اسناد کتابخانه ای ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی نوستالژی و ارتباط با روانشناسی و مکتب ادبی رومانتیک شرح داده شده است سپس مصادیق و انواع آن مثل "حسرت خاطرات گذشته "، "هویت ملی "و "دوری از سرزمین مادری "به همراه شواهد،بررسی گردید.تا گامی در شناخت بیشتر اندیشه های شاعر فرهیخته جنوبی بردایم زیرا تبلور این نگرش (نوستالژی) یکی از عوامل تاثیر گذار بر شعر معاصر بوده است.
کلیدواژه ها:
شعر معاصر ،شعر محلی، روان کاوی ،نوستالژی، بهرام اکبرزاده
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است