زیباشناسی رمان‌های منیرو روانی‌پور؛ مطالعه‌ی موردی رمان‌های «کولی کنار آتش»، «دل پولاد» و «اهل غرق»
کد مقاله : 1126-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
امید بذرافکن *1، نسیم پورصادقی2
1اهواز خیابان اصلی کارون بین لین 7 و 8 شهرداری کوچه بن بست دماوند روبروی لین 6 آسیاباد پلاک 204
2آموزگار
چکیده مقاله:
منیرو روانی‌پور متولد جفره از توابع شهرستان بوشهر است. وی تحصیلاتش را در رشته‌ی روان-شناسی دانشگاه تهران به پایان رساند.با وجود اینکه مدت‌ها دور از زادگاه خود بود اما در همه داستان-هایش توجه به عقاید، رسوم و آیین‌های جنوب ایران و شمال خلیج فارس به ویژه زادگاهش وجود دارد. از ویژگی مهم روانی‌پور در داستان‌ نویسی این است که درحالی که در تمام آثارش وجوه مشترکی همچون؛ قهرمان‌هایی از جنس زن، بیان و نقد عقاید و رسوم و آیین‌های جنوب وجود داشته وحتی حس نوستالژیک بر آن‌ها حاکم است اما در سه رمان مورد بحث، سه سبک متفاوت را دنبال می‌کند. رئالیسم جادویی؛تلفیق خیال و واقعیت روح حاکم بر رمان «اهل غرق» است.در این رمان نویسنده داستانی فولکلور از منطقه را بازگو کرده و در ادامه به واقعیت می‌رسد. در رمان «دل پولاد» خواننده باید به دنبال اولین جرقه از تجربه مشترک میان خود و متن بپردازد. در این رمان پیش‌بینی با متن هم‌خوانی ندارد و خواننده پس ازناامیدی سرانجام به دوباره‌سازی متن در ذهن می‌پردازد. در کولی کنار آتش پیوند سنت و مدرنیته به چشم می‌خورد. در این رمان خواننده با نوسانات عدیده‌ای روبروست. چرخش زاویه‌ی دید باعث تمرکز زدایی می‌شود که از ویژگی‌های سبکی روانی‌پور است. در این پژوهش کوشیده شده که عناصر زیباشناسی براساس سبک نویسندگی و متن اثر مورد بررسی قرار گیرد و در هر رمان عناصر زیباشناختی به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل شده و بیان گردد. شیوه‌ی تحقیق دراین پژوهش تحلیل محتوایی _ کیفی براساس عناصر زیباشناختی متن و بهر‌ه‌گیری از روش تحلیل روایت است.
کلیدواژه ها:
منیرو روانی‌پور، اهل غرق، رئالیسم جادویی، دل فولاد، کولی کنار آتش، زیباشناسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است