خلخال شوم؛ اثری شاخص در انعکاس مختصات ادبیات اقلیمی بوشهر
کد مقاله : 1123-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
سید ناصر جابری اردکانی *1، زهره ملاکی2
1بوشهر، بهمنی، دانشگاه خلیج فارس. دانشکده ادبیات
2هیأت علمی
چکیده مقاله:
ادبیات اقلیمی یکی از انواع و گونه‌های قابل تأمل در ادبیات معاصر است و امروزه در برخی از متون تاریخ‌ ادبیات معاصر آن را به عنوان یکی شاخه‌های قابل تفکیک با مشخصات منحصر به فرد پذیرفته‌اند. داستان بلند «خلخال شوم» اثری با ویژگی‌های برجستۀ ادبیات اقلیمی است که تا کنون از این نظر به آن توجهی نشده است. اگرچه توجه به زبان و عناصر بومی در دیگر آثار ادبی جنوب دیده می‌شود و این ویژگی برای این اثر منحصر به فرد نیست، اما نحوۀ نمود و بروز آن قابل تأمّل است. از این نظر می‌توان «خلخال شوم» را اثری در خدمت زبان و فرهنگ بومی به شمار آورد؛ متنی که مخاطب را به جستجوی برخی واژگان و اماکن تشویق می‌کند و اهمیت آن‌ها را به شکل عمیق و رازآلودی گوشزد می‌نماید. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر جستجو و تعیین واژگان، ترکیبات و اصطلاحات بومی بوده و انتخاب شواهد بر اساس آشنایی و آگاهی مؤلفان از لهجه بوشهری شکل گرفته است و در مواردی که معنای واژه یا اصطلاحی دشوار و مبهم بوده، به روش جستجو در فرهنگ لغات، استفاده از فضای مجازی و پرسش از صاحب‌نظران آن ابهام یا مشکل مرتفع گردیده است. نتیجۀ این تحقیق این است که علاوه بر نشان دادن وجوه ادبیات اقلیمی در داستان «خلخال شوم»، واژگان، ترکیبات و اصطلاحات بومی آن را برای خوانندگان ناآشنا تعریف می‌کند.
کلیدواژه ها:
خلخال شوم، ادبیات اقلیمی، داستان بلند، ادبیات بوشهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است