مطالعة تطبیقیِ «موضوع عشق» در امثال و حکم عربی و فارسی (با تکیه بر نظریه بینامتنیت)
کد مقاله : 1122-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
حامد توکلی دارستانی *
گیلان - رشت - شهرک قدس - ده متری اول شمالی - ساختمان شهرزاد - واحد 9
چکیده مقاله:
حوزه اندیشه و کتابت، همواره محل تلاقی و برخوردِ اندیشه ها و آراء مختلف و متفاوت بوده است؛ شاعران و نویسندگان، با تاثیر پذیری از متون پیشینیان، و البته با توجه به خلاقیت و قدرتِ هنری خویش، آثاری را خلق کرده اند که در ضمنِ استقلال هنری، تاثیرِ دیگر آثار ادبی نیز، در آنها نمود یافته است؛ در این پژوهش، قصد داریم تا روابط بینا متنی، میان امثال و حکم عربی و فارسی را در رابطه با موضوع «عشق» مورد بررسی قرار دهیم. فرضیة این جُستار؛ تاثیر پذیری این دو زبان در حوزة «امثال و حکم» از یکدیگر است و بر اساس امثال و حکم مشترکی که میان این دو زبان در رابطه با موضوع «عشق» وجود دارد؛ سعی کرده ایم که آنها را از میان متونِ مرجعِ عربی و فارسی استخراج نماییم و مشترکات و افتراقات معنایی و بلاغی آن ها را نشان دهیم که نتیجة آن: وجود «مضامین» مشترک میان امثال و حکم عربی و فارسی؛ وجودِ استقلال و افتراق میانِ نوعِ «بیان» در امثال و حکم عربی و فارسی، و همچنین وجود نوعی «توارد» در میان این امثال و حکم است.
کلیدواژه ها:
امثال و حکم، بینا متنیت ، توارد، ضرب المثل عربی، ضرب المثل فارسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است