سیری در معادل های فارسی و عربی اصطلاحات ادبیات داستانی
کد مقاله : 1115-IAALL-FULL (R4)
نویسندگان:
فاطمه بیات فر *1، علی گنجیان2
1تهران.تهران. خ بهشتی. اندیشه یکم غربی. پلاک 51.واحد همکف منزل دکتر محمود اسعدی کدپستی 1569756911
2دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
ادبیات داستانی از غرب به ایران و کشورهای عرب زبان وارد شده است و کاربران ایرانی و عربی به علت‌های مختلف در معادل سازی برای این اصطلاحات با مشکل مواجه بوده‌اند، به همین سبب در این پژوهش ضمن بررسی علل نارسایی برخی معادل ها از جمله ترجمه ناپذیری، وجود معادل های گوناگون برای یک اصطلاح، برخوردارنبودن اصطلاح از شفافیت در زبان مبدأ و سراسیمگی در گزینش معادل، برای سنجش توانمندی‌های این دو زبان در ساختِ معادل از راه ترکیب، اشقاق و دورگه سازی، نمونه‌هایی را به صورت تطبیقی از لحاظ ساختار واژگانی و دستوری بررسی نموده و به نقش اسم، حاصل مصدر و اسم مصدر در معادل های فارسی و نقش جامد مصدری(مصدر صناعی و مصادر باب های افعال و افتعال) در معادل های عربی برای این اصطلاحات اشاره کرده ایم و ضمن بررسی نقش "وند"ها و بالاخص"ایسم"و معادل ها عربی و فارسی آن،و نقش ترکیبات وصفی و اضافی در معادل های اصطلاحات ادبیات داستانی این دو زبان، راهکارهایی برای انتخاب معادل های رساتر ارائه داده ایم.
کلیدواژه ها:
دل، ادبیات داستانی، فارسی، عربی، ترکیب، اشتقاق، ایسم.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است