نگاهی به اندیشه‌های سیاسی و انقلابی در اشعار نازک الملائکه
کد مقاله : 1111-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
مرتضی براری رئیسی *
سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشگاه ولایت
چکیده مقاله:
چکیده
گرایش‌ها و اندیشه‌های سیاسی و انقلابی، از بارزترین ویژگی‌های شعر معاصر عرب می‌باشد. نازک الملائکه، از جمله این شاعران نوپرداز در کشور عراق است که با توجه به شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر عراق، با زبانی نو به بیان این اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته است. بنابراین ما در این پژوهش بر آن هستیم که به شیوه توصیفی – تحلیلی، مضامین سیاسی و اجتماعی او را مورد بررسی قرار دهیم. گفتنی است که نازک الملائکه، با زبانی ساده، اسلوبی تازه و فکری نو همواره در اشعار خود به دنبال آن است که مشکلات مردم، غم‌ها و حوادث جامعه انسانی و آنچه که یک زن شرقی از آن رنج می‌برد را به تصویر بکشد. به تصویر کشیدن فقر و گرسنگی و مشکلات مردم، مبارزه با بی عدالتی و نابرابری در جامعه، مبارزه با حاکمان ستمگر و استبداد، فراخوانی اقشار مختلف مردم به همبستگی، نوع‌دوستی و غیره از جمله مضامینی است که این شاعر با زبانی صادقانه و صریح، در دفاع از آرمان کشور خود بدان پرداخته است. نکته آخر این است که شعر این شاعر در بیان مضامین سیاسی و اجتماعی، گاهی در قالب شعر سنتی و گاهی در قالب شعر نو بوده و از رمز و نماد نیز خالی نیست.

کلید واژه‌ها: شعر، ادبیات معاصر، اندیشه سیاسی، نازک الملائکه، مبارزه
کلیدواژه ها:
شعر، ادبیات معاصر، اندیشه سیاسی، نازک الملائکه، مبارزه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است