آرایه های بلاغی درشعر ابوعطا اَفلحُ بنُ یسار السِّندی ( ؟ -180 ه- ق)
کد مقاله : 1110-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
مهدی خرمی *
مشهد بلوار خیام 18 پلاک 69
چکیده مقاله:
آرایه های بلاغی درشعر ابوعطا اَفلحُ بنُ یسار السِّندی ( ؟ -180 ه- ق)
نویسنده دکترمهدی خرمی استادیارگروه زبان وادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
KHORRAMI.DR@GMAIL.COM
«ابوعطا افلح بن یسار السندی» یکی از عربی سرایان حوزۀ خلیج فارس ودریای عمان است که همراه پدر از حاشیۀ سِند به کوفه مهاجرت کرد وبه امویان پیوست ،ابوعطا به دلیل لکنت زبانی که داشت کاتب ماهری گرفت تا اشعارش را بنویسد واورا عطا نامید وازهمین روی مُکَنّی به ابوعطا گردید،با روی کارآمدن عباسیان سعی داشت خود را به ابوالعباس سفاح نزدیک کند به همین خاطر به مدح آنان ومذمت امویان پرداخت اما سفاح توجه چندانی به وی نشان نداد وشاعرهم درپی هجو عباسیان برآمد، در خلافت منصورنیز زمینۀ راهیابی شاعر به دربارخلافت مهیانشد لذا تا فوتِ خلیفه، دراجتماع ظاهر نگردید اما مدتی پس از فوت خلیفه اوهم درگذشت. شعر اندک وی که از دو دورۀ اموی وعباسی به ما رسیده حکایت ازآن دارد که شاعردرفنون مختلف شعری مثل مدح و رثا، هجا ،حکمت ،غزل وبدیه سرائی مهارت داشته، از مدایح شاعر قصیده ای است در وصف بنی هاشم وبیان حال آنان .صاحب نظران معتقدند بدلیل این که شاعر اهل خمرهم بوده احتمالا خمریات او از قلم افتاده وبه ما نرسیده اند . ازویژه گی های شعر ابوعطا، فصاحت الفاظ وسهولت ترکیب است با شمّه ای ازسبک شعرقدیم به ویژه شعراصحاب معلقات با الفاظ ومضامین جاهلی واَشکال متفاوت تشبیه، مجازواستعاره که درمتن مقاله به آنها خواهیم پرداخت .
کلیدواژه ها: شعرعربی ،خلیج فارس ودریای عمان ،بلاغت ، ابوعطا افلح بن یسار السندی
کلیدواژه ها:
شعرعربی ،خلیج فارس ودریای عمان ،بلاغت ، ابوعطا افلح بن یسار السندی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است