تصویر عراق در قصیده "هموم عراقیة" یحیی سماوی در پرتو نظریه سیستمی – نقشی هلیدی
کد مقاله : 1105-IAALL-FULL
نویسندگان:
قاسم مختاری *1، مریم یادگاری2
1اراک- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عربی.
2دانشگاه اراک
چکیده مقاله:
نظریه‌‌‌ی زبانشناختی «سیستمی- نقشی» مایکل هلیدی یکی از نظریه‌های نقش‌گراست که بر نقش اجتماعی و بافتی زبان بسیار تاکید می‌ورزد. هلیدی بر این باور است که نقش و نظام دو مفهوم بنیادین زبان هستند؛ لذا سه فرانقش برای زبان در نظر می‌گیرد. سه فرانقش اندیشگانی، بینافردی و متنی مخاطب را یاری می‌کنند تا معنا را دریابد که در این میان نباید از بافت موقعیتی و فرهنگی غافل شد؛ زیرا بافت شرایط را برای خلق یک اثر ادبی فراهم می‌سازد، همان‌طور که یحیی سماوی شاعر معاصر عراقی با توجه به بافت و شرایط سیاسی و اجتماعی وطن خویش، قصیده "هموم عراقیه" را خلق کرده است. پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی – تحلیلی، قصیده هموم عراقیه را با توجه به رویکرد سیستمی – نقشی هلیدی تحلیل و بررسی کند. از نتایج این پژوهش چنین به نظر می‌رسد که شاعر به وسیله تنها سلاح خویش؛ یعنی شعر، افکار و اعتراضات خویش را علیه بی عدالتی، اشغالگران آمریکایی و هم‌چنین رژیم حاکم بر عراق بیان می‌کند و بر شکوه از دست رفته وطنش حسرت می‌خورد؛ لذا بیش‌ترین وجه به کار رفته در این قصیده از نوع التزامی است.
کلیدواژه ها:
نظریه سیستمی – نقشی، مایکل هلیدی، یحیی سماوی، هموم عراقیه، عراق
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است