تحلیل محتوای تیترهای خبری رسانه‌های الجزیرة و العربیة درباره‌ی ایران
کد مقاله : 1104-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
یوسف نظری *1، عهدیه میرشکاری2
1شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات عربی
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
ارتباطات میان ایران و همسایگان عرب پیشینه‌ای بسیار دیرینه دارد. این ارتباط در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. اگر در گذشته حاکمان با استفاده از ابزار شعر دیدگاه‌ها و مواضع خود را در قبال دیگر ملت‌ها و یا همسایگان را نشان می‌دادند؛ امروزه رسانه‌ها این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند. در این میان برخی رسانه‌ها نقش پررنگ‌تری در ترویج افکار و همچنین بازنمایی چهره دیگر ملت‌ها دارند. در حوزه خلیج فارس دو رسانه الجزیرة و العربیة بیش از دیگر رسانه‌ها نقش ایفا می‌‌کنند. این دو رسانه دامنه نفوذ خود را نه تنها به حوزه خلیج فارس بلکه به تمام جهان عرب تسرّی داده‌اند. افزون بر اینکه در سالهای اخیر با تاسیس شبکه‌هایی به زبان انگلیسی و فارسی می‌کوشند تا گویشوران انگلیسی زبان و فارسی‌زبان را نیز تحت پوشش قرار دهند. یکی از تکنیک‌های زبانی که برای تحلیل رسانه‌ای استفاده می‌شود تحلیل محتوا می‌باشد. از آنجاکه عنوان و یا تیتر مهم‌ترین رکن یک خبر محسوب می‌شود، انتخاب تیتر برای یک خبر -که غالبا شامل مباحث متعددی است- حاکی از نوع نگرش گوینده می‌باشد. در این پژوهش آرشیو دو سایت الجزیرة و العربیة در یک بازه مشخص استخراج گردید و تیترهای آنها از منظر تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان می‌دهد که این دو رسانه صرفا به مسائل سیاسی، آن هم به صورت جانبدارانه اکتفا نموده‌اند و هویت فرهنگی، زبانی، تاریخی، دینی و هنری ایرانی را به طور کامل نادیده گرفته‌اند.
کلیدواژه ها:
خلیج فارس، رسانه های عربی، تحلیل محتوا، هویت ایرانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است