نامة فرصت‌الدولة شیرازی به حاکم بصره و جلوه‌های فرهنگیِ آن
کد مقاله : 1103-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
سید حسین مرعشی *
شیراز - میدان ارم - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - بخش زبان و ادبیات عربی
چکیده مقاله:
در حال حاضر، مطالعات میان‌رشته‌ای از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این میان مطرح شدن رویکرد نقدیِ تاریخ‌گراییِ نو عرصة جدیدی را برای این گونه مطالعات به وجود آورده است. در این رویکرد نقدی همة متون از ارزش یکسانی برخوردارند. در این رویکرد بیشتر به متونی پرداخته می‌شود که در حاشیه قرار دارند و کمتر مورد توجّه قرار می‌گیرند. از این رو، تصمیم گرفتیم با استفاده از مبانیِ این رویکرد به بررسیِ نامة عربیِ فرصت شیرازی به حاکم بصره و برخی جلوه‌های سیاسی و زبانیِ موجود در آن بپردازیم. در این بررسی به دو نتیجة مهم رسیدیم. نخست آن که نیروهای انگلیسی موجود در ایران برای حفظ منافع خود تنها از نیروی نظامی استفاده نمی‌کردند بلکه سعی می‌کردند با استفاده از روابط دوستانه جایگاه خود را در جنوب ایران تقویت کنند. دیگر آن که زبان عربی رایج در جنوب غرب ایران در یک سدة اخیر دچار تحوّلات گسترده‌ای شده که آن را از یک زبان تقریباً فصیح به زبانی دور از آن تبدیل کرده است.
کلیدواژه ها:
قاجار، فرصت شیرازی، بصره، لهجة عربی، بریتانیا، کنسولگری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است