تصویرپردازی هنری در شعر محمد حسین وائلی بررسی موردی قصیده‌ی بائیه در رثای امام حسین (ع)
کد مقاله : 1090-IAALL-FULL (R3)
نویسندگان:
سیده صغری میرسالاری1، زینه عرفت پور *2
1پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2تهران- بزرگراه کردستان- خ ایران شناسی- خ 64 غربی
چکیده مقاله:
چکیده
تصویرپردازی از دیرباز و از دوران جاهلیت تا به امروز در شعر و نثر ادبیات عرب وجود داشته و از آنجا مورد اهمیت بسیار است که گویی متن ادبی همانند نمایشنامه ای می‌ماند که با تمام ویژگی های خاص خودش نوشته شده است، و از حرکت و پویایی و یا ایستایی آن خبر می‌دهد. بهره‌گیری‌ از عناصر اصلی تصویرپردازی یعنی تخییل حسی (تجسیم و تشخیص ) و هماهنگی هنری، و نیز ، توصیف‌ صحنه‌ها، حرکت، رنگ، تقابل و گفتگو که از عناصر تکمیلی تصویر پردازی هنری به شمار می‌رود، بسته به شاعر و موضوع شعر او متفاوت می باشد.
ما در این پژوهش با تلفیقی از نظریة سید قطب در باب تصویر‌پردازی هنری و دیدگاه جابر عصفور دربارة همین مقوله، تصویرپردازی هنری را در قصیده‌ی بائیة محمد حسین وائلی شاعر پرآوازه‌ی خوزستان در رثای امام حسین(ع) و به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهیم. و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که وائلی ازقوه‌ی خیال بسیارقوی در توصیف صحنه های قصاید خود برخوردار است، و از تخییل حسی و تشبیه ،استعاره، توصیف و حرکت به صورت بارزی کمک گرفته است.
واژگان کلیدی: ، شعر عاشوایی خوزستان، محمد حسین وائلی، تصویرپردازی هنری تخییل حسی، هماهنگی هنری، توصیف، حرکت
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: ، شعر عاشوایی خوزستان، محمد حسین وائلی، تصویرپردازی هنری تخییل حسی، هماهنگی هنری، توصیف، حرکت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است