آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش شهرستان بوشهر
کد مقاله : 1086-IAALL-FULL
نویسندگان:
نعمت اله مقصودی *1، جواد مقصودی2
1بوشهر- دانشگاه خلیج فارس
2دانشجو- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
آموزش زبان عربی از گذشته تاکنون و همگام با شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به شکلی جدّی مورد توجه برنامه‌ریزان درسی قرار‌ گرفته است. به گونه‌ای که ماده شانزدهم قانون اساسی نیز بر اهمیّت فراگیری این زبان به عنوان زبان دوم تأکید فراوان می‌ورزد. امّا فراگیری این زبان فراز و نشیب‌هایی را هم تجربه نموده و آموزش آن به طور ویژه در آموزش و پرورش با مشکلات و آسیب‌هایی روبرو شده است. اهمیت این موضوع ضرورت تحقیق پیرامون آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در این عرصه را دوچندان می‌سازد. این پژوهش نیز با آگاهی از ضرورت بررسی و چاره‌جویی برای این مشکلات، به شکل موردی به بررسی برخی از موانع آموزش زبان عربی در شهر بوشهر می‌پردازد. شیوه این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل تعدادی از دبیران عربی و دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته‌های علوم انسانی ، ریاضی و تجربی شهر بوشهر در سال تحصیلی 96-95 است. یافته‎های این پژوهش بیانگر ناهماهنگی بین هدف اصلی آموزش این زبان(فهم متون دینی) با نتایج فعلی آن و کاهش روزافزون انگیزه و علاقه دانش‌آموزان به فراگیری این زبان است و بر ضرورت تحوّل دیدگاه مولّفین کتاب‌های درسی و محتوای آنها و تربیت دبیران متخصص و آگاه به تکنولوژی و شیوه‌های جدید آموزشی تاکید می‌نماید.
کلیدواژه ها:
آموزش زبان عربی، آسیب‌شناسی، آموزش و پرورش، شیوه‌های جدید آموزشی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است