موضوع: جلوه های نوستالژی در شعر بدرشاکر السیاب
کد مقاله : 1071-IAALL-FULL (R7)
نویسندگان:
سیده هدی موسوی *1، جاسم قیم2
1عالی شهر فاز 2
2عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر
چکیده مقاله:
نوستالژی یا غم‌غربت یک احساس روانی است که این احساس به سبب دوری از وطن، مهاجرت، غم از دست-دادن عزیزی و دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته در وجود هر فرد به جوشش در می‌آید. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ادبیات معاصر عربی، بویژه در اشعار شاعر نام‌آشنای عراقی بدرشاکر السیاب بوضوح دید. شاعر در ابتدا به مکتب رمانتیسم روی‌آورد، ولی چون این مکتب خواسته‌های درونی‌اش را پاسخ‌گو نبود پس از چندی و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر عراق به سمت رئالیسم و سمبولیسم گرایش نشان داد. طبیعی است که شرایط وجودی برای شاعر از لحاظ روحی و جسمی، زمانی و مکانی ازجمله عوامل پیدایش این پدیده است.

در این پژوهش بر اساس روش توصیفی‌-تحلیلی به مطالعه نوستالژی در شعر بدرشاکر السیاب خواهیم پرداخت. از مهم‌ترین جلوه‌های این نوستالژی می‌توان به بیان انواع اغتراب که در اشعار ایشان وجود دارد اشاره کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاعر به دلیل وجود حزن و اندوه درونش، در عناصر طبیعت نیز همین حزن و اندوه را احساس می‌کند. و یا غربت‌گزینی که یکی از دغدغه‌های زندگی شخصی اوست و محیط اجتماعی که در آن می‌زیسته و زندگی پرتلاطم و متفاوتش از دیگر شعرای معاصر خود و وضعیت ویژه‌ایی که در آن قرار‌گرفته، اشعارش مملوء از جلوه‌های نوستالژی است.
کلیدواژه ها:
شعر عربی معاصر، نوستالژی، عراق، بدرشاکر السیاب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است