جابجایی جمعیتی ایلات خمسه و تأثیرات مهاجرت بر ویژگی های زبانی این اقوام
کد مقاله : 1064-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
اسحق رحمانی *1، فاطمه برزگر2
1شیراز دانشکاه شیراز بخش عربی
2دانشجو
چکیده مقاله:
سرزمین ایران از زمان گسترش اسلام توسط مسلمانان در ارتباط چندجانبه با اعراب بوده و نتیجه این تعامل با یکدیگرمهاجرت اقوام عرب زبان از سرزمین های نجد و عمان به کشور ایران بوده است. این مهاجرت در زمان امویان و عباسیان و از طریق شهرهای جنوبی صورت گرفته و به سکونت ایشان در استان هایی ازجمله فارس منجر گردید.برخی از این اقوام به شکل زندگی عشایری به حیات خود ادامه دادند تا اینکه به عنوان شاخه مهمی از ایلات خمسه محسوب شدند.
علی رغم تعصبی که این اقوام بر زبان و فرهنگ خود داشته اند؛ اما زبان و گویش آنها به ناچار دراثر مجاورت با شهرهای فارسی زبان دستخوش تغییر و دگرگونی شد.
در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی تأثیرات زبانی که در اثر همجواری با فارسی زبانان در زبان عربی ایلات خمسه رخ داده است بپردازیم.
از دستاوردهای این پژوهش می توان به امتزاج لغوی و بعضا دستوری زبان عربی خمسه با زبان فارسی و تأثیرپذیری فرهنگی این ایلات از محیط فارسی اشاره نمود.
کلیدواژه ها:
جمعیت،ایلات خمسه، مهاجرت، ویژگیهای زبانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است