تعامل زبانی،فرآیندی بر هم گرایی فرهنگی بررسی هم سازگرایانه زبانی،قومیت عربی و فارس
کد مقاله : 1063-IAALL-FULL (R4)
نویسندگان:
محمد عثمانی *
آزاد شهر خ امید کوچه امید 5 انتهای کوچه س
چکیده مقاله:
در جامعه نوین ایران ، بحث از ملیت و هویت ملی جایگاه خاصی یافته است.با افزایش خوداگاهی اجتماعی ، اقوام مختلف ایرانی در راستای تبین جایگاه هویت قومی خود در چارچوب رابطه با اقوام دیگر برآمده اند.براین اساس باز تعریف ایران و ایرانی بر و چیستی امر بایسته شده است.در این راستا ، مقاله پیش رو با توجه به نیاز نظری برای توضیح این رابطه به بحث رابطه دو قومیت عربی و فارسی توجه می نماید.سوال مطرح برای نوشتار ،رابطه قومیتی عربی و فارسی بر مدار چه بستری به هم گرایی می انجامد؟ در پاسخ به این سوال ، از دو روش زبان شناسی و سازانگاری به توضیح این رابطه از برای هم گرایی قومی در ایران بهره می گیریم.امروز جامعه ایرانی نیاز نظری برای برسازی ذهنیت ملی را باید در اولویت فکری در سطوح مختلف نخبگان در مقام اول و افکار عمومی در مقام بعدی باید توجه شود.این مقاله با توجه به نیاز امروزین جامعه ، از برای گذار از بحران هویتی و قومیتی به تامل و تحقیق روی آورده است.
کلیدواژه ها:
قومیت،هویت،ملیت،ایران،عرب، فارس
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است