انعکاس جنگ و ادبیات پایداری خلیج فارس در رمان هستی
کد مقاله : 1062-IAALL-FULL (R5)
نویسندگان:
محدثه السادات رضایی کلاته میرحسن *1، امیر الهامی2، علیرضا عابدیان3
1رضاشهر. پیروزی 14. شهید طیاری8. پلاک 176.
2عضو گروه زبان و ادبیات دانشگاه خیام
3مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
چکیده مقاله:
خلیج فارس یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. این منطقه از دیرباز مورد توجه تاجران و بازرگانان بوده‌است و قدرت‌های جهانی برای کسب سود و منفعت درصدد تصرف این منطقه بوده‌اند.
این منطقه از منظر سیاسی، استراتژیک، انرژی، تاریخ و تمدن همواره حائز اهمیت است. به دلیل همین اهمیت، این منطقه همواره مورد تجاوز و چشم‌داشت دیگران بوده است؛ از حمله‌ی پرتغالی‌ها تا حملة دولت عراق و ... .
مردمان ساکن خلیج فارس نیز همواره در دفاع از این منطقه با تمام وجود به پایداری در برابر نفوذ دشمنان پرداخته‌اند. وجود رشادت‌ها و دلیری‌های ساکنان این منطقه سبب شده است که ادبیات جنگ و به تبع آن ادبیات پایداری در این منطقه گسترش یابد؛ از حوزه‌های ادبی که می‌توان انعکاس ادبیات جنگ و پایداری را در آن دید رمان‌هایی است که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نوشته شده است.
یکی از کتاب‌هایی که انعکاسی از اوضاع جنگ تحمیلی را در خود منعکس کرده است رمان هستی است که در منطقه خلیج فارس، شهر آبادان و شهرهای اطراف آن داستان شکل گرفته است. رمان «هستی» که شرح زندگی دختری به نام هستی است نمایشگر شروع حمله عراق به ایران است و در آن شخصیت-های درگیر جنگ و حوادث ناشی از آن برای خواننده بازگو می‌شود.
در این جستار به جلوه های ادبیات پایداری حوزه خلیج فارس، در رمان هستی پرداخته شده است تا از منظر آن، مقاومت های مردم در دفاع از سرزمین خویش در برابر تجاوز بیگانگان نشان داده شود.
کلیدواژه ها:
ادبیات پایداری- خلیج فارس- ادبیات پایداری- هستی- رمان‌نویسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است