بررسی تطبیقی تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربی بر همدیگر
کد مقاله : 1058-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
احمدنور وحیدی *
استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان مجتمع آموزش عالی سراوان
چکیده مقاله:
احمدنور وحیدی
ahmadnoorvahidi@gmail.com
چکیده
ادبیات فارسی و عربی از آنچنان پیوند عمیقی در داد و ستدهای فرهنگی برخوردار بوده‌اند که این پیوستگی را در میان هیچ کدام از ملل- به این گستردگی- نمی‌بینیم. اسباب مهمی باعث بوجود آمدن این پیوندها شده است؛ از همجواری گرفته تا فتوحات و جنگ‌های این دو ملت همچنین ورود اسلام به ایران که هر کدام به نوبه‌ی خود باعث تأثیر و تأثراتی بر همدیگر گشته‌اند. نهضت ترجمه نیز نقش بسزایی در تبادل فرهنگ بین ایران و عرب ایفا کرده است. شاعران و نویسندگان ایرانی و عرب هر کدام به نحوی از انحاء از زبان، لغت، فرهنگ، آداب و رسوم و...همدیگر تأثبراتی پذیرفته اند . در زمینه‌ی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، هم محققین ایرانی و هم عربها کتب و مقالاتی را نوشته‌اند. شاید یکی از قدیم‌ترین این تلاشها توسط جوالیقی (465- 540) صورت گرفته که با غور و بررسی در ادبیات فارسی و عربی، لغاتی را که از زبان فارسی به عربی وارد شده استخراج نموده است. در عصر حاضر که این گونه تلاشها نمود چشمگیری داشته است . هدف این مقاله بازتاب این تأثیر و تأثرات است.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه ها: ادبیات فارسی، ادبیات عربی، ادبیات تطبیقی، تأثیر و تأثرات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است