خلیج فارس از منظر منابع جغرافیای تاریخی مسلمانان؛ نمونه موردی مسالک و ممالک اصطخری و نخبةالدهر انصاری دمشقی
کد مقاله : 1049-IAALL-FULL (R3)
نویسندگان:
اسماعیل سپهوند *1، مریم سامه2، شبنم جهانمیر2
1لرستان - خرم آباد - دهستان دهپیر - روستای اسکین.
2دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
نام خلیج فارس در متون و منابع جغرافیایی مسلمانان و ایرانیان مسلمان همواره دارای بازتاب وسیعی بوده است. منابع جغرافیایی مسلمانان که از قرون نخستین اسلامی به رشته تحریر درآمدند، همواره اشاره یا اشاراتی به خلیج فارس داشته‌اند که نشان دهنده اهمیت این دریا در متون و ادب عربی می باشد. از جمله دانشمندان جغرافی نگار مسلمان دارای نژاد ایرانی که آثار جغرافیایی خویش را به زبان عربی تألیف نموده اند می توان به دو مؤلف برجسته یعنی "اصطخری" و "انصاری دمشقی" معروف به شیخ ربوة اشاره کرد. "مسالک و ممالک" اثر وزین اصطخری و "نخبةالدهر" فی البر و البحر اثر گرانقدر انصاری دمشقی به نوبه خویش به جایگاه و موقعیت خلیج فارس، دریای پارسی اشاره دارند. با توجه به اینکه امروزه لازم است متون جغرافیایی مسلمانان و ایرانیان هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، اشاره این دو مؤلف باعث شناخت هر چه بیشتر خلیج فارس بر عرصه قلمرو ایران و اسلام می شود.
کلیدواژه ها:
خلیج فارس، اصطخری، انصاری دمشقی، مسالک و ممالک، نخبةالدهر.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است