بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس از منظر جغرافی نگاران مسلمان با تکیه بر تقویم البلدان
کد مقاله : 1048-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
اسماعیل سپهوند *1، مسعود آدینه وند2
1لرستان - خرم آباد - دهستان دهپیر - روستای اسکین.
2دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چکیده مقاله:
در شناخت جغرافیای ممالک اسلامی و از جمله دریاهایی که در قلمرو اسلام، واقع شده بودند، آثار و متون بسیاری از جغرافی-نگاران مسلمان بر جای مانده است. از جمله این آثار که به زبان عربی تألیف گشته است، می توان تقویم‌البلدان اثر اسماعیل بن علی بن شاهنشاه بن ایوب عمادالدین ابوافداء را نام برد که به نوبه خود در این اثر به موقعیت خلیج فارس، در جنوب سرزمین ایران، پرداخته است. با توجه به اهمیت این دریا؛ در بسیاری از منابع جغرافیایی مربوط به مناطق اسلامی، خلیج فارس با نام دریای پارس، بحر پارس و ... اشاره شده است. این متون علاوه بر ارزش جغرافیایی، از نظر تاریخی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، قومی و ... دارای اهمیت هستند و باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرند تا ارزش آنها بیشتر آشکار شود. "تقویم البلدان" از جمله متون وزین اوایل قرن هشتم هجری است که برای بررسی جغرافیایی بسیاری از مناطق ایران در آن عهد دارای اهمیت اساسی است و در این تحقیق با هدف شناخت موقعیت خلیج فارس در آن مقطع مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
ابوالفداء، تقویم البلدان، خلیج فارس.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است