گروه‌های زبان و ادبیات عربی حلقه‌هاى مفقوده توسعه صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی
کد مقاله : 1047-IAALL-FULL
نویسندگان:
علی ضیغمی *
سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، اتاق 212.
چکیده مقاله:
درعصرحاضر، برقراری و توسعة ارتباط با کشورهای همسایه جزء اولویت های اصلی هرکشور به شمار می آید. ازدیگرسو،می توان اقتصاد رامهمترین و اساسی‌ترین رکن یک کشور دانست. یکی ازمهمترین منابع تأمین درآمد هرکشور،درکنارِ گرفتن مالیات،صادرات و توسعه صنعت گردشگری است که هردو باعث ورودارز به کشور می شود. اینجاست که می‌توان بااستفاده ازترجمه ومعرفی جاذبه‌های گردشگری ودستاوردهای اقتصادی،پزشکی،نظامی،علمی و... کشور به زبان‌های دیگر به ویژه زبان عربی،باعث ارزآوری برای کشور گردید.
ترجمه درپیوند با اقتصاد رنگ و بویی دیگر به خود می‌گیرد. باتوجه به همجوار بودن ایران باکشورهای عربی وبسیاری مناسبت‌های دیگر،ترجمه ازفارسی به عربی،می‌تواندنقش بزرگی درفعال شدن چرخه اقتصاد وورود ارز به کشور داشته باشد. بی‌شک،شناساندن دقیق کشورمان به جهان عرب اعم ازجاذبه های گردشگری،مشاهیرعلمی وادبی، دستاوردهای پزشکی، علمی،اقتصادی،نظامی و... از طریق ترجمه ومعرفی آن به زبان عربی می‌تواند نقش بسزایی درورود ارزبه کشور وبهبود وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد که این امر مستلزم برنامه‌ریزی های درست وبلند مدت، آموزش مهارت‌های ترجمه از فارسی به عربی در سطوح مختلف مکتوب،شفاهی و هم زمان آن، مهارت‌های برقراری ارتباط‌، آشنایی با ملاحظات خاص فرهنگی کشورهای عربی و... توسط گروه های زبان و ادبیات عربی کشور به دانشجویان رشته‌های زبان وادبیات عربی ومترجمی زبان عربی و ایجاد چند گرایش بین رشته‌ای در مقاطع مختلف تحصیلی ونیز برگزاری دوره های آموزشی ویژه است.
در این مقاله پس از معرفی فرصت‌های پیش رو کشور در استفاده از رشته عربی در ارزآوری، به بررسی چالش‌های موجود در تدریس فعلی رشته زبان و ادبیات عربی و برخی راهکارها برای حل این چالش‌ها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
گروه‌های زبان و ادبیات عربی، ارزآوری، ترجمه از فارسی به عربی، ایران، کشورهای عربی، اقتصاد، صنعت گردشگری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است