بررسی عناصر ادبیات پایداری در شعرجواد جمیل وطاهره صفار زاده
کد مقاله : 1043-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
علی رومی پور *1، محمد حسین معصومی2
1لرستان - خرم آباد- بلوار ولایت -گلستان هفتم -کوچه فرهنگ 21 کد پستی6817746744
2استاد دانشگاه
چکیده مقاله:
انسان از بدو خلقت، دنبال حق و حقیقت بوده است و در این راستا در زمان های متفاوت، شخصیت های بارزی ظهور کرده اند که در راه مبارزه با ظلم و استبداد و رسیدن به حقیقت، جان خویش را نثار کرده اند. در این میان می توان از شعرای که متعلق به کشورهای شمالی حوزه خلیج فارس هستند از خانم طاهره صفارزاده و آقای جواد جمیل (حسن السنید) که اشعارشان در برگیرنده ی مضامین و درون مایه های ادب پایداری است، نام برد.
ادبیات پایداری، شامل سروده ها و نوشته های است که به دردهای انسان از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می پردازد وبا تصویر سازی ادبی تلاش می کند ظلم، ستم، بی عدالتی و شهادت و مفاسد اجتماعی و حکومتی را برای مخاطب مجسم سازد.
بنابراین دراین پژوهش سعی شده است تا درون مایه های مبارزه با ظلم و حاکمان دیکتاتور و استفاده از شعر به مثابه ی سلاحی بُرنده در ادبیات" جواد جمیل " شاعر مبارز عراقی وطاهره صفارزاده، شاعر انقلابی ایران، به عنوان میراثی ارزشمند در عرصه ی شعر پایداری، مورد کنکاش وتحلیل قرار گیرد .
یافته های پژوهش نشان می دهد که مبارزه با استبداد،وحدت در مبارزه، دفع ظلم وقیام علیه بیداد وستایش آزادی خواهان از مهم ترین درونمایه های اشعار این دو شاعر می باشد .
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: ادبیات پایداری، استبداد،ظلم ستیزی، جو اد جمیل، طاهره صفارزاده .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است