بررسی کتابهای آموزش زبان فارسی به عرب زبانان (تلاشهای نویسندگان عرب در تدوین متون آموزشی)
کد مقاله : 1042-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
یوسف نظری *1، کوثر تقوایی فر2
1شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات عربی
2دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده مقاله:
یکی از زمینه‌های مشترک میان گویشوران زبان فارسی و عربی تدوین کتاب‌های آموزش زبان می‌باشد. در این میان کتاب‌های آموزش زبان فارسی به عرب‌زبانان از سوی دو گروه نویسنده تدوین شده است. گروه اول نویسندگانی هستند که زبان مادری آنها فارسی بوده و گروه دوم نویسندگانی می‌باشند که زبان مادری آن‌ها زبان عربی بوده است. در خصوص آموزش به عرب‌زبانان گروه دوم سهم بیشتری در این زمینه داشته‌اند. در پژوهش حاضر تلاش‌های هشت نویسنده در قالب هشت اثر مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین معیار در انتخاب این آثار در دسترس عموم قرار داشتن آن بوده است. کما اینکه آثاری محسوب می شوند که با رویکردهای مختلف آموزشی تدوین شده اند. بررسی این آثار از دو منظر شکلی و محتوایی مورد توجه قرار گرفت. بررسی نقادانه این آثار نشان داد که تمامی آثار از کیفیت و طراحی بسیار ضعیفی برخوردارند و فاقد مولفه‌های جذابیت ظاهری می‌باشند. بررسی بعد محتوایی نیز گواه از این است که این آثار منطبق با شیوه‌های جدید آموزشی نیست و رویکردی سنتی به آموزش زبان دارند. از همین‌رو غالب این آثار دستور محور هستند و از تکنیک‌ها و رویکردهای جدید بهره نبرده‌اند. این امر در بعد شکلی و محتوایی آثار مشهود است.
کلیدواژه ها:
آموزش زبان فارسی، عرب‌زبانان، متون آموزشی، بعد شکلی، بعد محتوایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است