تاثیر زبان و میراث عربی بر «منشئات» فاضل جمی
کد مقاله : 1033-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
علی عندلیب *1، محمد جواد پورعابد2
1بوشهر، جم، خیابان امام خمینی، خیابان توحید، کوچه الفت ، پلاک 43
2بوشهر بهمنی دانشگاه خلیج فارس دانشکدۀ ادبیات
چکیده مقاله:
مطالعات جامعه شناختی زبان نشان داده است که مجاورت اقوام و جابجایی‌های مهم میان آن‌ها از عوامل اجتماعی بسیار مهمی است که بر ساختار کاربردهای زبان تاثیر به سزایی دارد.
موقعیت جغرافیایی ویژۀ شهرستان مرزی جم و مجاورت آن با کشورهای عربی حوزۀ جنوبی خلیج فارس، زمینۀ مناسب برای تماس دو زبان فارسی و عربی در این خطه از میهن عزیز را فراهم کرده‌است. بنابراین هر دو زبان با این همجواری بر یکدیگر اثر گذاشتند. بخشی از این تاثیرات در لهجة جمی و به تبع آن در زبان فارسی معیار در سطح واژگان، ساختواژی کلمات مرکب، صرف و نحو و اقتباس از قرآن کریم و میراث ادبی زبان عربی است.
نگارندگان در این جستار پس از ضبط داده‌ها در حوزه‌‌های یاد‌شده از کتاب "منشآت" اثر فاضل جمی، فرهیختۀ نامی شهرستان جم، در پی بررسی تاثیر زبان عربی بر زبان فارسی در این خطه هستند. این پژوهش مبتنی بر شیوۀ توصیفی تحلیلی است.
کلیدواژه ها:
زبان فارسی، زبان عربی، فاضل جمی، منشآت، تاثیر پذیری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است