نگاهی به قصیده «مناجاة عید المولود» سروده «فهد العسکر» از منظر تحلیل متن ادبی
کد مقاله : 1031-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
فاطمه جمشیدی *1، رضا افخمی عقدا2
1یزد صفاییه خوابگاه خواهران دانشگاه سراسری خوابگاه مریم سوییت 21 اتاق 1 کد پستی 8915813118
2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
ادبیات معاصر کویت از جمله زمینه‌های ادبی است که بسیار مورد غفلت قرار گرفته و بایسته است که بررسی آثار ادبی این سرزمین از جنبه‌های مختلف ساختاری و محتوایی وجهه همّت پژوهشگران قرار گیرد. در این پژوهش کیفی که با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده، پس از بررسی کوتاه زندگی شخصی و ادبی «فهد العسکر» شاعر معاصر کویتی، یکی از قصاید وی به نام «مناجاة عید المولود» بر اساس معیارهای تحلیل متن ادبی مورد واکاوی قرار گرفته و پس از اشاره به چهار تفکر اصلی شاعر یعنی 1) تبریک میلاد پیامبر (ص) و اظهار شعف از این واقعه فرخنده، 2) اشاره به غفلت و عقب‌ماندگی عرب‌ها و فراموش کردن تعالیم دینی و انسانی، 3) یادآوری مجد و عظمت گذشته آن‌ها و 4) دعوت به مبارزه با ظلم و عقب‌ماندگی و گام نهادن در راه وحدت و پیروزی، تناسب و ترتیب افکار شاعر، صدق عاطفه و ارزش آن، هماهنگی الفاظ، جملات با این اندیشه‌ها و عواطف دینی و انسان‌دوستانه بررسی و اثبات گردیده و قدرت ادبی وی بیش از پیش آشکار شده است.
کلیدواژه ها:
شعر معاصر کویت، تحلیل متن ادبی، فهد العسکر، قصیده «مناجاة عید المولود».
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است