بازتاب مضامین انسانی و اخلاقی در شعر «صقر الشبیب» شاعر معاصر کویتی
کد مقاله : 1030-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
فاطمه جمشیدی *1، فاطمه قادری2
1یزد صفاییه خوابگاه خواهران دانشگاه سراسری خوابگاه مریم سوییت 21 اتاق 1 کد پستی 8915813118
2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
یکی از شاعران معاصر کویتی که بسان دیگر ادیبان این کشور کمتر مورد توجّه ناقدان و پژوهشگران ادبی قرار گرفته «صقر الشبیب» (1896 - 1963م) است. وی که در کودکی با مصیبت مرگ مادر و نابینایی زودهنگام خود مواجه گشت، با آگاهی و بیداری کامل به مسائل دنیای اطراف توجّه داشته و آن‌ها را به خوبی در دیوان خویش انعکاس داده است؛ از این رو معرّفی این شخصیت و قدرت ادبی وی در بازتاب مسائل و مشکلات کشورهای عربی برای پژوهشگران عرصه ادبیات، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش که از نوع کیفی است و با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته، پس از بیان زندگی شخصی و قدرت ادبی «صقر»، به بررسی بازتاب پاره‌ای مسائل اخلاقی و انسانی در دیوان وی پرداخته شده است. مهم‌ترین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که این شاعر روشندل توانست شعر خود را آیینه‌ای برای بازتاب پاره‌ای مسائل اخلاقی و انسانی از جمله: 1) ستایش علم و دانش و دوری از جهالت، 2) توجّه به دوست و پیوندهای دوستی، 3) کمک به همنوعان، 4) عدم دلبستگی به دنیا، 5) ترحّم بر حیوانات، 6) تشویق به احسان و نیکی و دور از ظلم، 7) دعوت به انفاق و امتناع از بخل، 8) فراخواندن به صبر و شکیبایی گرداند.
کلیدواژه ها:
شعر معاصر کویت، شاعران کویت، صقر الشبیب، مضامین اخلاقی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است