ضرب المثل های مشترک بین مردم عرب خوزستان و کشورهای کویت و بحرین
کد مقاله : 1026-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
لیلا فکارى *1، جاسم قیم2
1خیابان مولوی خیابان غفارنصیرى پلاک 116
2استاد زبان وادبیات عرب دانشگاه پیام نور بوشهر
چکیده مقاله:
چکیده
بدون تردید، ضرب المثل ها، نماد بارز تاریخ و فرهنگ ملل، بازتاب تفکر و نگرش پیشینیان و سرمایه ی شفاهی و کتبی مردم هر جامعه به شمار می آید. معمولاً فرهنگ و ادبیات ساکنان هر اقلیم و منطقه از جمله ضرب المثل های رایج آنان به شکل غیر قابل تفکیک به هم گره خورده است. با این اوصاف هرگونه تحقیق و پژوهش در زمینه ی ضرب المثل ملل مستلزم شناخت حوزه ی اقلیم مورد نظر بوده و عدم اعتنا به فرهنگ مناطق هم جوار در پژوهش، آن را ناقص و غیر واقعی می سازد. نمونه ی نام بردنی این ارتباط مشترک که به وسیله تعامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مانند ازدواج، مهاجرت، تجارت و ... در طی قرون متوالی از هم تأثیر و تأثر پذیرفته اند و به علت دارا بودن دین، زبان و پیشینه ی فرهنگی مشترک میان آنان، مثل های مشابه و همانند ایجاد شده است، مردم عرب خوزستان و مردم کشورهای حوزه ی خلیج فارس همچون دو کشور بحرین و کویت می باشد. وجود تعداد فراوانی از ضرب المثل های مشترک فی ما بین، نشان از ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک ادبی و فرهنگی ساکنان این اقلیم دارد. نتیجه ی این اشتراکات بیشمار گنجینه ی بزرگی از ضرب المثل های تاریخی با مراجع شناخته شده و برگرفته از شعر و اتفاقات واقعی و بیشتر اوقات ناشناس می باشد که در هر صورت آیینه و انعکاس فرهنگ و شیوه تفکر افراد جامعه است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: ضرب المثل های مشترک، مردم عرب خوزستان، حوزه ی خلیج فارس، کویت، بحرین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است