بررسی جریان سیّال ذهن در رمان«طیور اَیلول»؛ اثر اِملی نصر الله
کد مقاله : 1021-IAALL-FULL
نویسندگان:
امید جهان بخت لیلی *1، فاطمه وارسته2
1رشت- میدان گاز- بلوار لاکان- کوچه اتقیا- کوی شهید کریم اتقیا.
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:
نویسندگان مدرن برای کشف و آشکار سازی ضمیر پنهان شخصیّت‌های داستانی به ابداع شگردهایی در داستان‌نویسی دست می‌یازند. «جریان سیّال ذهن»، یکی از روش‌های نوین در روایت داستان است که در حال حاضر از مهمترین شیوه‌های روایت داستان و رمان روانشناختی محسوب می‌شود. رمان«طیور ایلول» از جمله آثار ممتازی است که توسّط ادیب معاصر لبنانی؛ اِملی نصر الله، با این شیوۀ رمان‌نویسی نگاشته شده است. مقالة حاضر بر آن است که رمان«طیور ایلول» را، از منظر انطباق با معیارهای داستانی«جریان سیّال ذهن» مورد بررسی قرار دهد، و در صدد پاسخگویی به این پرسش است که: با توجّه به کدامین مصادیق، می‌توان رمان«طیور ایلول» را در زمرۀ داستان‌های«جریان سیّال ذهن» جای داد؟
با عنایت به نتایج تحقیق، می‌توان گفت که نویسنده در رمان مذکور، وظیفۀ انتقال بخش‌هایی از داستان را به عهدۀ گفتگوها از جمله: تک‌گویی درونی نهاده و بدین وسیله به خواننده اجازه می‌دهد تا مستقیم و بدون دخالت راوی در جریان افکار و احساسات شخصیّت‌های رمان قرار گیرد. همچنین طرح داستان، مرزهای زمان و مکان متعارف را در می‌نوردد و خواننده تنها از طریق واگویه‌های شخصیّت‌ها، می‌تواند به طور نسبی، به درک آن نایل آید. استفاده از «اسطوره»، «تداعی» و... نیز به نمایش ذهنیّات شخصیّت‌ها کمک نموده تا بدین وسیله بتواند بین جهان عینی و ذهنی ارتباط برقرار کرده، و سیلان مداوم ذهن از خاطره و ذهنیّتی به خاطره و ذهنیّتی دیگر را، ترسیم و توجیه نماید.
کلیدواژه ها:
داستان نویسی، جریان سیّال ذهن، طیور ایلول، اِملی نصر الله
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است