دلتای ادبیات، تاریخ و جغرافیا (مطالعه ی موردی خلیج فارس و جزایر ایرانی آن، در معجم البلدان)
کد مقاله : 1017-IAALL-FULL (R6)
نویسندگان:
حسن کاظمی سهلوانی *
بهاران- سهلوان-خ نماز -پ17
چکیده مقاله:
جغرافیای مرز ها و حدود در گستره ی سیاسی ملل ودر عرصه های بین الملل نقش و جایگاه برجسته ایی دارد. استنادات تاریخی، نقشه ها ، منابع مکتوب اسناد موزه ایی و میراث کهن از جمله اسناد حقوقی قابل استناد و اتکا در موارد حقوقی بین المللی می باشند . موقعیت خاص و استراتژیک خلیج فارس و جزایر ایرانی آن ،گاه وبی گاه مناقشات مرزی و حقوقی را در سطح همسایگان و حتی فراتر سبب می شود .استناد حقوقی به یک اثر تاریخی ، جغرافیایی شناخته شده ومعتبر در میان ملل عرب آن هم در قرون گذشته و در دوره های طلایی ادب عربی یک سند زرّین و محکم است . ارزشهای چند جانبه این سند فاخر یعنی " معجم البلدان " یاقوت حموی ، در حوزه های ادبی ، تاریخی و جغرافیایی غنای این اثر را مضاعف ساخته و مطالعه ی آن از زاویه خلیج فارس و جزایر ایرانی آن، رسالت این مقاله است، تا پاسخی بر این پرسش بیابد که ترسیم حدود جغرافیایی خلیج فارس از منظر یاقوت چگونه بوده است ؟ و این خود اثباتی باشد برای مرزهای سرزمینی ایران در قرن ششم . این پژوهش کتابخانه ایی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی انجام شده و دریافته که توصیف حدود جغرافیایی خلیج فارس و جزایر آن با مشاهده و مطابقت با آثار پیش از یاقوت انجام شده و دقیق و قابل استناد می باشد .
کلیدواژه ها:
خلیج فارس، معجم البلدان ، یاقوت حموی ، ایران ، ادب عربی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است