بررسی نقش ترجمه در انتقال فرهنگ اصیل ایرانی به تمدن عربی-اسلامی
کد مقاله : 1014-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
داود شیروانی *1، ابوالفضل رضایی2، زهرا هاشمی تزنگی3
1تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی
2مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی
3دانشجوی دکترا
چکیده مقاله:
اشتراکات و تبادلات فرهنگی و ادبی در دو زبان فارسی و عربی، موضوعی است که از دیرینه زمان تا به امروز زمینه اندیشه و پژوهش بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران در هر دو زبان را فراهم کرده‌ و باعث شده بسیاری از آثار ادبی و فرهنگی این دو ملت به طور متقابل ترجمه شود. لذا این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد که اولا چه عواملی باعث شده که آثار ادبی و غیر ادبی از فارسی به عربی ترجمه شود و ثانیا روند این انتقال فرهنگی از طریق ترجمه در طول تاریخ به چه شکلی بوده‌است و در دوره ما چگونه دنبال می‌شود؟
از مهمترین عوامل ترجمه از فارسی به عربی در ادوار گذشته می‌توان به این دو هدف و انگیزه مهم و اساسی اشاره کنیم 1. خلفای عرب تمایل داشتند که از تمدن ایرانی که اینک خود وارث آن هستند؛ شناخت کافی پیدا کنند به طوری که شناخت آداب و سنن و قوانین ادارات و حکومت و راههای تعامل و ارتباط با مردم جزء مواردی بود که در ادب فارسی موجود بود و آنها بدان نیاز مبرم داشتند. 2. انگیزه دوم خودِ ایرانیانی بودند که می‌خواستند ضمن یادآوری افتخارات امپراطوری بزرگ پارسی، با زنده نگه داشتن میراث گذشتگان خود، در برابر عرب‌ها احساس فخر و مباهات کنند و به آنها یادآور کنند که ما اصحاب فکر و اندیشه و تمدن بودیم و اگر عرب...
کلیدواژه ها:
زبان فارسی-زبان عربی-ترجمه و برگردان-فرهنگ ایرانی-تمدن عربی و اسلامی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است