واکنش ادبیات اعتراضی عراق و ایران در قبال قدرت‌های متجاوز پیرامونی و جهانی (تحلیل موردی: اشعار مظفر النواب، بشری البستانی، سیاوش کسرایی و طاهره صفار زاده)
کد مقاله : 1003-IAALL-FULL (R2)
نویسندگان:
مرتضی زارع برمی *1، حسین آشوری2
1دروازه دولت. خیابان لاله زار. کوچه شهید اولادی. خوابگاه دانشجویی لاله زار دانشگاه خوارزمی. طبقه ششم
2دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
ادبیات اعتراض در عراق و ایران معاصر در برابر نظام دیکتاتوری، فرهنگ استبدادی در تمامی سطوح آن، استعمار، نفوذ و گسترش نظام سلطه در کشورهای جهان سومی و مقابله با اسرائیل شکل گرفت و شاعران اعتراض دو سرزمین نسبت به ستم‌هایی که از سوی کانون‌های قدرت بر مردم روا داشته شد از خود واکنش انتقادی و خصمانه نشان دادند.
«مظفر النواب»، «بشری البستانی»، «سیاوش کسرایی» و «طاهره صفار زاده» در زمرة شاعران اعتراض دو کشور عراق و ایران هستند. آن‌ها با خلق مجموعه‌های شعری متعدد، وظیفه ثبت جریان مبارزه و تهییج نیروهای بالنده اجتماعی را در نبرد با دشمن متجاوز خارجی برعهده گرفتند و به نفی تقسیم‌بندی‌های سیاه و سفید و محکومیت تجاوزگری نظام سلطه و اقمار آن پرداختند. به همین دلیل نگارندگان در مقالة حاضر سعی دارند با روش تطبیقی به تحلیل عناصر اعتراض در اشعار شاعران مورد نظر در حوزة قدرت‌های پیرامونی و ابرقدرت‌های متجاوز بپردازند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد وابستگی نظام‌های سیاسی عربی به قدرت‌های خارجی و تلاش آن‌ها برای تأمین منافع ابرقدرت‌ها و اقمار آن‌ها حتی به قیمت ضررهای ملی، غصب سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل و حملة نظامی ائتلاف آمریکا به عراق و قتل‌عام غیر نظامیان و ویران ساختن زیربناهای این کشور در زمرة مهم‌ترین عناصر اعتراضی چهار شاعر مورد استناد در این مقاله به رفتار قدرت‌های پیرامونی و جهانی است.
کلیدواژه ها:
شعر اعتراض، یورش نظامی، آمریکا، قدرت‌های پیرامونی، عراق
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است