طبقه‌بندی و تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق با تکیه بر اشعار مظفر النواب
کد مقاله : 1002-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
مرتضی زارع برمی *1، فاطمه کاظمی2
1دروازه دولت. خیابان لاله زار. کوچه شهید اولادی. خوابگاه دانشجویی لاله زار دانشگاه خوارزمی. طبقه ششم
2استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
شعر مظفر النواب از مناسبت انقلاب در جامعه، حزب و خیابان‌های جهان عرب زاده شده است. این امر نشان از پیوند شاعر با دورة بیداری ملی در عراق و جنبش‌های ضد استعماری و ضد استبدادی جهان عرب دارد؛ برهه‌ای که فریادهای آزادی‌خواهان به تدریج راه خود را پیدا کرد تا فریادهایی ستیزه‌جو با استبداد و استعمار گردید. در این میان مظفر النواب با توجه به شرایط حاکم بر فضای جوامع استبدادی از مسیر نمادپردازی امکان افشاگری و نشر اندیشه‌های انقلابی را در زمان بحرانی فراهم کرد. با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر بر آن است تا گسترة عناصر نمادین را در شعر اعتراضی و انقلابی مظفر النواب با عنوان‌های: 1. نمادهای برگرفته از طبیعت؛ 2. نمادهای حیوانی؛ 3. نمادهای زمانی؛ 4. نمادهای مکانی خرد و کلان (ساخت انسان)؛ 5. نمادهای ابزاری (ساخت انسان)؛ 6. نمادهای جسمانی و روحانی مرتبط با انسان؛ 7. شخصیت‌ها و نسبت‌های نمادین خوب؛ و 8. شخصیت‌ها و نسبت‌های نمادین بد، بررسی کند و دلالت‌ها و دگرگونی‌های معنایی این مضامین را در قالب جدول‌هایی به صورت مستند ارائه دهد. روش پژوهش، تحلیلی و استقرایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نمادهای شعری مظفر النواب اغلب متوجه رژیم‌های استبدادی عربی، استعمار، دعوت به قیام‌های مسلحانه و فلسطین است.
کلیدواژه ها:
ادب سیاسی، نماد، اعتراض، النواب، استبداد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است