آدرس دبیرخانه: بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم، گروه زبان وادبیات عربی.

 


تلفن تماس دبیرخانه:  09169093744

  ایمیل همایش:  pgu.iaall@gmail.com


Refresh Code