توجه:

- لطفا هنگام ارسال اصل مقاله، مشخصات نویسندگان از فایل مقاله حذف شود.

- چکیده بازنگری شده نیز به فایل مقاله اضافه گردد.

 

الگوی فنی تنظیم مقالات

1- قلم‌ها

متن فارسی با قلم 12BLotusومتن عربی با قلم Traditional Arabic 14نوشته شود.

اندازه قلم‌ها به شرح زیر باشد:

- عنوان مقاله با 16 سیاه نوشته شود.

- کلمه چکیده با 13 سیاه نوشته شود.

- کلمه کلید‌واژه‌ها با 13 سیاه نوشته شود.

- متن چکیده وکلید واژه‌هابا قلم 11 نازک نوشته شود.

- عناوین اصلی در متن با قلم 14 سیاه نوشته شود.

- عناوین‌ فرعی در متن با قلم 13.5 سیاه نوشته شود.

- متن مقاله فارسی با قلم 12 Blotus و متن مقاله عربی با قلم 14 Traditional Arabic نوشته شود.

- ارجاعات در داخل متن وبین دو پرانتز (هلال) با قلم 10 نازک نوشته شود.

-  کلمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم 10 نوشته شود.

- تمام ارجاعات داخل متن، به‌جز کلمه‌ی همان، غیر ایتالیک نوشته می‌شود. وکلمه‌ همان ایتالیک نوشته می‌شود. نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) اگر کتاب چند جلدی باشد (نام خانوادگی نویسنده، سال، ج: ص).

- کلمه‌های نتیجه ومنابع با قلم 14 سیاه نوشته شود.

- منابع با قلم11 نازک نوشته شود. به این ترتیب: (نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(سال انتشار داخل پرانتز)، عنوان کتابBold،مترجم یا مصصح کتاب: نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر.

ـ بخش منابع ومآخذ بر اساس حروف الفبا وبه این ترتیب باشد: 1ـ کتاب­ها به ترتیب (عربی، فارسی، انگلیسی)، 2ـ پایان نامه­ ها، 3ـ مجلات، 4ـ سایت­های اینترنتی

ـ نحوه­ ی تنظیم ارجاعات به مجله در بخش منابع ومآخذ:

نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(سال انتشار داخل پرانتز)، «عنوان داخل گیومه»، نام مجله Bold، مکان انتشار، ناشر، شماره صفحات(از ص تا ص).

ـ نحوه تنظیم ارجاعات به سایت­های اینترنتی در بخش منابع ومآخذ:

نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(آخرین تاریخ وزمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام ونشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

- سر­صفحه با قلم10BLotus(متن فارسی) وTraditional Arabic (متن عربی) ودر صفحات زوج، مشخصات مجله ودر صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود.

 


2- فاصله‌ها

فاصله‌ها به شرح زیر باشد:

-                     عنوان مقاله بدون فاصله از سر­صفحه نوشته شود.

-                     نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد ودر سطربعدی مشخصات آنان نوشته شود.

-                     فاصله چکیده با ایمیل نویسنده مسؤول 1/5  (یک و نیم)سانت باشد.

-                     فاصله کلیدواژه­ ها با متن چکیده، دوبرابر فاصله سطرها باهم باشد( یک اینتر اضافه زده شود)

-                     فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها باهم باشد (یک اینتر اضافه زده شود).

-                     اولین پارگراف بعد از هر عنوان هم‌طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می‌شود، اما سایر پارگراف‌ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.

-                     کلمه چکیده، کلیدواژه‌ها، عناوین اصلی و فرعی هم‌طراز متن نوشته می‌شود.

-                     متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می‌شود.

 3-  طول و عرض متن (حاشیه‌ها)

-                      عرض متن 12 سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام 4/5 ( چهار و نیم)سانت باشد. طول متن با سر صفحه 19سانت و بدون سر صفحه 18 سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و پایین هرکدام 5 سانت باشد.

-                      سر صفحه (Layot): header   4.6 سانت وfooter    4.6 سانت باشد.